Авитохол
Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции
Възстановяване
Издирване, изследване и съхранение на българските традиции, бит и култура
Популяризиране
Популяризиране на традициите, стимулиране на изучаването и насърчаване на прилагането им.
Опазване
Осигуряване на подходяща среда за развиване на дейности по опазване на българските традиции

Association for restoration and preservation of Bulgarian traditions - Avitohol

Association for restoration and preservation of Bulgarian traditions - Avitohol

Projects

Days of Ancestors

Days of Ancestors fair-festival at Pliska National Reserve of History and Archaeology

Bulgarian Roots

Bulgarian Roots Autumn fair-seminar at Pliska NRHA

Bulgarian Army - from Asparuh to Our Days

Bulgarian Army - from Asparuh to Our Days, historical performance.

News

Events