Трети международен летен турнир по традиционна стрелба с лък - Плиска 2020

Дата: 01.08.2020
Организатор: Сдружение "Авитохол"; Brave Wolf - авторски аксесоари за стрелба с лък;
Място на събитието: България, НИАР - Плиска,

.

.

.

За трета поредна година в НИАР - Плиска се проведе турнир по традиционна стрелба с лък.
Поканени за участие са всички желаещи стрелци от цялата страна и чужбина. Участваха

.

Благодарим за домакинството на НИАР - Плиска и на РИМ Шумен за подкрепата и финансовото обезпечаване на събитието!

.

.

РЕГЛАМЕНТ
REGULATIONS
English text is below
В турнира се допускат само лъкове с исторически достоверен дизайн и без поставка за стрелата!
Разрешени са всякакви хватове!
Забранени са спусъци, мерници, повече от един нокпойнт на тетивата и всякакви отбелязвания по лъка, които могат да бъдат ползвани за прицел.
Попадение след рикошет не се зачита!
Отскочила стрела от мишената не се отчита!
Стрелите трябва да са от естествени материали. Допускат се пластмасови насадки. Препоръчително е всеки стрелец да има поне 10 стрели!
Няма изисквания за исторически облекла.
Турнирът се провежда в два етапа с две отделни трасета:
- СМЕСЕН ЕТАП
- 3D ЕТАП
И двата етапа съдържат по четири отделни дисциплини.
Състезателите се разделят в две групи чрез жребий.
Двете групи стрелят едновременно в двете трасета, след което се разменят.
След като преминат и по двете трасета, участниците се включват заедно в деветата предвидена дисциплина.
СМЕСЕН ЕТАП
Дисциплини:
1. Стрелба по мишена с големината на ябълка (8 – 9 см в диаметър) на разстояние 7 метра. Всеки участник има право на 6 изстрела, стрелбата се прекратява при попадение или при изчерпване на стрелите. Отчитане на точки: при попадение с първа стрела – 6 т., с втора стрела – 5 т., с трета стрела – 4 т., с четвърта стрела – 3 т., с пета стрела – 2 т., с шеста стрела – 1 т.
2. Стрелба по квадратни картонени мишени на разстояние 10 м, подредени върху щит, всяка от които с размери 20/20 см, 15/15 см, 10/10 см, 8/8 см и 6/6 см. Всеки участник има право на 6 изстрела. Последователност на стрелбата – от голяма към малка мишена. По следваща мишена се стреля след попадение в предходна. При пропуск се стреля отново по същата мишена до попадение. Отчитане на точки: 2 т. за най-голямата мишена до 6 т. за най-малката.
3. Стрелба по концентрична мишена с диаметър 40 см с десет сектора, от 1 до 10 точки, на разстояние 15 метра. Всеки участник има право на 6 изстрела. Стрелецът застава с гръб към мишената!
4. Стрелба по концентрична мишена с диаметър 40 см от седеж (участникът седи на земята, без значение разположението на краката) на разстояние 25 м. Всеки участник има право на 6 изстрела. Отчитане на точки: 5 точки за всяко попадение в рамките на мишената.
3D ЕТАП
1. Стрелба през пролука по 3D мишена – заек на разстояние 15 м. Стреля се през процеп в стена от слама с височина 1 м от земята. Всеки участник има право на 6 изстрела. Отчитане на точки: 6 т. за всяко попадение, попадение в ушите не се зачита.
2. Стрелба под наклон по 3D мишена – заек на разстояние 15 м. Стреля се от крепостната стена, височина 3 метра. Всеки участник има право на 6 изстрела. Отчитане на точки: 8 т. за всяко попадение, попадение в опашката не се зачита.
3. Стрелба по 3D мишена – лисица на разстояние 25 м. Всеки участник има право на 6 изстрела. Отчитане на точки: попадение в смъртоносната зона 8 т., в зона раняване 4 т.
4. Бърза стрелба по 3D мишена – глиган на разстояние 20 м. Всеки участник трябва да изстреля минимум 8 стрели в рамките на 1 минута. При изстреляни по-малко от 8 стрели резултата не се зачита! Преди старта стрелите са поставени в колчан или на колана, след това се допуска стрелите да се държат в ръка или както е удобно на стрелеца. Отчитане на точки: попадение в смъртоносната зона 10 т., в зона раняване 6 т.
5. Стрелба по 3D мишена – мечка на разстояние 40 м. Всеки участник има право на 6 изстрела. Отчитане на точки: попадение в смъртоносната зона 12 т., в зона раняване 8 точки.
Организаторите имат право да променят регламента по всяко време с оглед на метеорологични условия, брой участници и др.
Отделно класиране за мъже, жени и деца !
.
SUMMER TRADITIONAL ARCHERY TOURNAMENT - PLISKA 2020
Location: National Historic-Archeological Reserve Pliska;
Date: 01.08.2020
REGULATIONS
In the tournament will be allowed only bows with historically authentic design, without a slit for the arrow!
All kinds of grips are allowed in both categories.
Triggers, sights, more than one string nock-point, and any bow marks that can be used for targeting are not allowed.
A hit after ricochet will not count! An arrow bound off the target will not count!
The arrows must be made of natural materials. Plastic nocks are allowed. It is advisable to every archer to have at least 10 arrows!
There are no requirements for historical clothing.
The tournament will run in two rounds in two separate lanes:
- MIXED ROUND
- 3D ROUND
Both rounds have four separate disciplines.
Competitors will be divided in two groups by lot.
The two groups shoot simultaneously in the two lanes and then switch. After having passed both lanes, the archers are included together in the ninth discipline.
MIXED ROUND
Disciplines:
1. Shooting an apple size target (8 - 9 cm in diameter) at a distance of 7 meters. Each participant will have six shots, shooting must be terminated at a hit or when out of arrows. Score points: first arrow hit - 6 points, second arrow hit - 5 points, third hit - 4 points, fourth hit - 3 points, fifth hit - 2 points, sixth hit - 1 p.
2. Shooting on square cardboard targets at a distance of 10 m, arranged on a shield, each of 20/20 cm, 15/15 cm, 10/10 cm, 8/8 cm and 6/6 cm. Each participant will have six shots. Target sequence – large to small. Shooting on the next target is allowed only after hitting the first one. In case of a miss, must shoot again on the same target until hitting it. Score points: 2 points for the largest target and 6 for the smallest one.
3. Shooting on a concentric target of 40 cm in diameter with ten sectors, 1 to 10 points, at a distance of 15 meters. Each participant will have six shots. The shooter stands with his/her back to the target !
4. Shooting on a concentric target of 40 cm in diameter in a seating position (shooter sitting on the ground, no matter the leg position) at a distance of 25 m. Each participant will have six shots. Score points: 5 points for each hit within the target.
3D ROUND
1. Shooting through a gap on a 3D target – rabbit, at a distance of 15 m, shooting through a slit in a wall of straw with height of 1 m from the ground. Each participant will have six shots. Score points: 6 points for each hit, hitting the ears will not count.
2. Shooting from a height on a 3D target - a rabbit, at a distance of 15 m, shooting from the fortress wall, height of 3 m. Each participant will have six shots. Score points: 8 points for each hit, hitting the tail will not count.
3. Shooting on a 3D target - a fox, at a distance of 25 m. Each participant will have six shots. Score points: hit in the kill zone 8 points, in the injury zone - 4 points.
4. Shooting on a 3D target - a boar, at a distance of 20 m. Each participant must shoot minimum 8 arrows within 1 minute. Shooting less than 8 arrows will not count! Before starting, the arrow must be placed in a quiver or on the belt, they are then allowed to be held by hand or as convenient to the archer. Score points: hit in the kill zone - 10 points, in the injury zone - 6 points.
5. Shooting a 3D target - a bear, at a distance of 40 m. Each participant will have six shots. Score points: hit in the kill zone - 12 points, in the injury zone - 8 points.
Tournament managers keep the right to change the regulation at any time in terms of weather conditions, number of participants, etc.
Men, women and children performance will be rated separately in each of the categories.

Проекти

Дни на предците

Събор - фестивал на средновековния бит, култура, воински традиции и занаяти.

Корените български

Есенен събор - семинар на клубовете за исторически възстановки, свободни реконструктори и майстори на старинни занаяти.

Българската армия - от Аспарух до наши дни

Исторически спектакъл, пресъздаващ историята и величието на българската държава и армия.

Сподели във Facebook